top of page

ANNA DAHLBÄCK

Efter studentexamen vid Kungsholms läroverk/Stockholms Musikgymnasium, juristutbildning vid Stockholms universitet och tingsmeritering anställdes Anna Dahlbäck 2004 av advokatbyrån Bastling & Partners i Stockholm och blev 2007 advokat. På denna arbetsplats, som är inriktad på humanjuridik, kunde hon kombinera sina betydande juridiska kunskaper med sitt starka engagemang för mänskliga rättigheter. Hennes skarpa intellekt, rättspatos och ifrågasättande av auktoriteter kom också till uttryck i hennes tjugofemåriga arbete inom Amnesty. I denna organisation hade hon under många år flera tunga uppdrag, hon var bl.a. ordförande för Amnestys Stockholmsdistrikt och juristgrupp och medlem i Amnestys granskningskommitté. Som representant för den internationella arbetsgruppen för straffrättsliga frågor (ICC-gruppen, nuv. Gruppen för straffrättsliga frågor) reste hon till Thailand och Filippinerna för att förmå dessa länder att underteckna Rom-stadgan (vilket det sistnämnda landet senare gjorde) och på uppdrag av Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen till Paraguay. Under senare år engagerade hon sig framför allt i tre frågor: hon verkade aktivt mot straffrihet för krigsförbrytare och kritiserade Sveriges underlåtenhet att lagföra dessa, hon bidrog till att en ny lag om straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser infördes i Sverige och hon arbetade för införandet av tortyrbrott i svensk rätt.  Utredningen om det senare, i vilken Anna Dahlbäck genom Amnesty var pådrivande i många år, skickades hösten 2015 till regeringen.
 
Både i och utanför sitt yrkesliv gav Anna Dahlbäck prov på betydande empati och idealism. Hon uppfattades av många som ett föredöme genom sitt oegennyttiga och effektiva engagemang för utsatta människor och genom sin kamp för mänskliga rättigheter. 

Läs också

Minnestext om Anna Dahlbäck (Amnesty Press nummer 4/2015)

ANNA.jpg

Nordiska juristmötets omnämnande:

Vid Nordiska juristmötet den 24 augusti 2017 i Finlandiahuset, Helsingfors, hölls en tyst minut för under den gångna treårsperioden avlidna framstående nordiska jurister. Bland dem som hedrades på detta sätt var Anna Dahlbäck. Juristmötet karakteriserar henne som ”en hängiven advokat som tog arbetet med sina klienter på största allvar” och ger följande beskrivning av hennes arbete för mänskliga rättigheter: ”Under många år var hon engagerad inom Amnesty och var ordförande i Amnestys juristgrupp. Hon hade ett stort engagemang i rättighetsfrågor och var drivande i frågor som att motverka straffrihet för brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser, folkrättsbrott och tortyrbrott. Hon verkade också för länders ratificering av Romstadgan.” 

bottom of page